آشنایی با اجزای ژنراتور

ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. این دستگاه از دو جزء اصلی تشکیل شده است: روتور و استاتور. روتور قسمتی است که می‌چرخد و میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند و استاتوربخشی است که ثابت می‌ماند و شامل سیم‌پیچ‌هایی است که با عبور میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در آن‌ها القا می‌شود. ژنراتور از اجزای دیگری نیز تشکیل شده است. اگر علاقه‌مند هستید تا با اجزای دیزل ژنراتور آشناشوید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

دیزل ژنراتور کامینز به همراه ژنراتور استمفورد با توان خروجی ۳۲۵ کاوآ
دیزل ژنراتور

ژنراتور چیست؟

ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. این دستگاه معمولا برای تامین برق در شرایطی که دسترسی به شبکه برق وجود ندارد یا در هنگام قطع برق استفاده میشود. ژنراتورها در اندازهها وظرفیتهای متفاوتی تولید میشوند، از واحدهای کوچک قابلحمل برای استفاده شخصی گرفته تا ژنراتورهای صنعتی بزرگ که قادر به تامین برق ساختمانها یا تاسیسات بزرگ هستند. آنها بهطور گسترده در محیطهای مسکونی، تجاری و صنعتی و همچنین برای فعالیتهای خارج از خانه، سایتهای ساختوساز و شرایط اضطراری استفاده میشوند.

معرفی اجزای ژنراتور

ژنراتور نقش مهمی در تامین برق در مواقع اضطراری، در مناطق دورافتاده یا بهعنوان منبع تغذیه پشتیبان دارد. برای همین شناخت آن برای استفاده ، نگهداری صحیح و خرید انواع دیزل ژنراتور ضروری است. در این بخش میخواهیم شما را بااجزای ژنراتور آشنا کنیم.

موتور: موتور قلب یک ژنراتور است. موتور ژنراتور ممکن است با سوختهای مختلفی مانند بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی یا پروپان تغذیه شود. این قسمت از ٓژنراتور، انرژی شیمیایی موجود در سوخت را به انرژیمکانیکی تبدیل میکند و روتور ژنراتور را به حرکت در میآورد.
 
آلترناتور: آلترناتور که بهعنوان هد (Head) ژنراتور نیز شناخته میشود، وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی موتوربه انرژی الکتریکی را برعهده دارد. آلترناتور از یک روتور و یک استاتور تشکیل شده است. روتور در داخل استاتور میچرخد و یک میدان مغناطیسی دوار ایجاد میکند که باعث القای جریان الکتریکی درسیمپیچهای استاتور میشود.
 
سیستم سوخترسانی: یکی دیگر از اجزای ژنراتور، سیستم سوخترسانی است. این سیستم، سوخت موتور را تامین میکند و شامل اجزایی مانند مخزن سوخت، پمپ بنزین، فیلتر سوخت و انژکتورهای سوخت(در برخی از ژنراتورها) است. سیستم سوخترسانی ژنراتور، تامین سوخت ثابت را تضمین میکند تاژنراتور بهدرستی کار کند.
 
تنظیمکننده ولتاژ: تنظیمکننده یا رگولاتور ولتاژ، وظیفه کنترل ولتاژ خروجی ژنراتور را برعهده دارد. این قسمت از ژنراتور باعث میشود که انرژی الکتریکی تولیدشده توسط ژنراتور بسته به کاربرد، در محدودهخاصی، معمولا ۱۲۰ یا ۲۴۰ ولت باقی بماند. تنظیمکننده ولتاژ از اجزای متصل در برابر نوسانات ولتاژمحافظت میکند و یک خروجی برق پایدار ارائه میدهد.
 
کنترلپنل: این قسمت، رابط کاربری ژنراتور است. کنترلپنل به اپراتور اجازه میدهد تا ژنراتور را راهاندازی، متوقف و نظارت کند. این بخش معمولا شامل کنترلرهایی برای راهاندازی و توقف موتور، تنظیمات ولتاژ و فرکانس، قطع کنندههای مدار و نشانگرها و سنجهای مختلف برای نظارت بر وضعیت ژنراتور است.
 
سیستم خنککننده: ژنراتورها در حین کار مقدار قابلتوجهی گرما تولید میکنند. سیستم خنککننده که معمولا از رادیاتور و فن خنککننده تشکیل شده است، به دفع این گرما کمک میکند و مانع از گرمشدن بیشاز حد ژنراتور میشود. وجود خنککننده برای حفظ عملکرد ژنراتور و افزایش طول عمر آن بسیار مهم است.
 
سیستم اگزوز: سیستم اگزوز وظیفه حذف گازهای حاصل از احتراق موتور ژنراتور را بر عهده دارد. این قسمت، معمولا شامل یک صدا خفهکن و لولههایی است که گازهای خروجی را از ژنراتور دور میکند. یکسیستم اگزوز کارآمد، موجب کاهش نویز میشود و عملکرد ایمن ژنراتور را تضمین میکند.
 
آشنایی با اجزای ژنراتور برای هر فردی که با ژنراتور کار میکند ضروری است. هر جزء نقش حیاتی در عملکرد وقابلیت اطمینان کلی این دستگاه دارد. با آشنایی با این اجزا، میتوانید از عملکرد صحیح ژنراتور خود اطمینانحاصل کنید و هر مشکلی را که ممکن است پیش بیاید، شناسایی و در صورت امکان برطرف کنید.
 
معرفی اجزای ژنراتور

اصول نگهداری از ژنراتور

 نگهداری و تعمیر دیزل ژنراتور برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و طول عمر آن بسیار مهم است. در این قسمت چنداصل کلیدی برای نگهداری اجزای ژنراتور را خواهیم گفت.

انجام بازرسیهای منظم

بازرسیهای بصری روتین را برای یافتن هرگونه نشانهای از آسیب، نشتی، اتصالات سست یا قطعات فرسوده انجامدهید. سیستم سوخترسانی، سیستم خنککننده، سیستم اگزوز و اتصالات الکتریکی را بررسی کنید.

سرویس برنامهریزیشده

از برنامه تعمیر و نگهداری توصیهشده سازنده برای سرویس ژنراتور خود پیروی کنید. این برنامه ممکن است شامل تعویض روغن و فیلتر، تعویض فیلتر هوا، بازرسی شمعها و غیره باشد. رعایت برنامه سرویس ژنراتور مانع ازخرابیهای عمده آن میشود و عملکرد مطلوب دستگاه را تضمین میکند.

بررسی کیفیت سوخت

از سوخت تمیز و باکیفیت استفاده کنید. بهطور مرتب سطح سوخت را بررسی کنید و اگر ژنراتور بهطور مکرر استفاده نمیشود، برای جلوگیری از خرابشدن آن، از تثبیتکننده سوخت استفاده کنید. زیرا سوخت آلوده یا کهنه میتواند باعث مشکلات موتور شود و بر عملکرد ژنراتور تاثیر منفی بگذارد.

نگهداری باتری

اگر ژنراتور شما دارای باتری است، بهطور منظم پایانههای آن را بررسی و تمیز کنید تا از اتصالات الکتریکی مناسب باتری مطمئن شوید. همچنین سطح الکترولیت باتری را مورد بررسی قرار دهید و در صورت لزوم شارژ کنید. اگر باتری علائم خرابی داشت یا شارژ نمیشود، آن را تعویض کنید.

تست بار

بهصورت دورهای آزمایش بار را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که ژنراتور میتواند بار الکتریکی مورد انتظار را تحمل کند. این اقدام به شناسایی هرگونه مشکل در ظرفیت ژنراتور یا تنظیم ولتاژ کمک میکند. آزمایش بار بایدتحت شرایط کنترلشده و بارعایت دستورالعملهای ایمنی انجام شود.

تعمیر و نگهداری سیستم خنککننده

سیستم خنککننده را تمیز و عاری از آلودگی نگه دارید. بهطور مرتب سطح مایع خنککننده را بررسی کنید و مطمئنشوید که نشتی ندارد. رادیاتور و پرههای خنککننده را تمیز کنید تا حرارت را به‌‌خوبی منتقل کنند. زیرا گرمایبیشازحد میتواند باعث آسیب به موتور شود و عملکرد ژنراتور را مختل کند.

اقدامات ایمنی

هنگام کار با ژنراتور یا اطراف آن، تمام دستورالعملها و اقدامات احتیاطی را رعایت کنید. از تهویه مناسب برای جلوگیری از تجمع مونوکسید کربن بهره بگیرید. همچنین در صورت لزوم از تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) استفاده و از پروتکلهای ایمنی الکتریکی پیروی کنید.

اگر در مورد هرکدام از شرایط تعمیر و نگهداری مطمئن نیستید، توصیه میکنیم از یک تکنسین یا ارائهدهنده خدمات ژنراتور حرفهای کمک بگیرید. آنها تخصص و دانش لازم را برای انجام تعمیر و نگهداری ژنراتور و اطمینان از عملکرد بهینه آن دارند.

دیزل ژنراتور

سخن پایانی

در این مقاله اجزای ژنراتور را به شما معرفی کردیم و در مورد عملکرد هرکدام، توضیحاتی ارائه دادیم. همچنین درمورد روشهای نگهداری صحیح ژنراتور صحبت کردیم. این دستگاه نقش مهمی در تامین برق در شرایطی کهدسترسی به شبکه برق وجود ندارد، ایفا میکند. ژنراتور یک دستگاه مطمئن برای تامین برق ثابت است و برای همین در محیطهای مسکونی، تجاری و صنعتی بهطور گسترده استفاده میشود.

گروه مهندسی فرجام ژنراتور یکی از بزرگترین شرکتهای تعمیر،خرید و اجاره دیزل ژنراتور است که با داشتن کادری مجرب و حرفه ای در زمینه تعمیرات تخصصی با تجهیزات حرفه ای سعی بر این دارد که بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه دهد.

تماس بگیرید