آشنایی با تاریخچه شرکت ولوو

ولوو، یک شرکت تولیدی چندملیتی سوئدی و یکی از تولیدکنندگان پیشرو کامیون، اتوبوس، تجهیزات ساختمانی، موتورهای دریایی و صنعتی در جهان است. این شرکت که در سال ۱۹۲۷ تاسیس شد، تاکنون  راهحلهای حملونقل پایدار و خلاقانهای را ارائه داده است. ولوو با حضور در ۱۹۰ بازار جهانی و داشتن حدود ۱۰۴ هزار کارمند توانسته است به فروش خالص ۴۴.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ دست پیدا کند. محصولات و خدمات این شرکت، از جمله کامیونها، اتوبوسها، تجهیزات ساختمانی، راهحلهای قدرت برای کاربردهای دریایی و صنعتی، تامین مالی وخدمات، به برآوردهکردن تقاضاهای روبهرشد جهان کمک میکنند. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تاریخچه شرکت ولوو و محصولات آن بیشتر صحبت کنیم.

شرکت ولوو

مرور تاریخچه شرکت ولوو

ولوو، یک شرکت خودروسازی سوئدی است که در سال ۱۹۲۷ در گوتنبرگ سوئد، بهعنوان یکی از شرکتهای تابعه تولیدکننده بلبرینگ SKF تاسیس شد. اولین خودروی این شرکت با نام ÖVدر سال ۱۹۲۷ به بازار آمد. ولوو درطول تاریخ خود بهدلیل تعهد به ایمنی شهرت دارد و نوآوریهایی مانند کمربند ایمنی سهنقطه ای را معرفی کرده که فناوری آن را بهنفع ایمنی جهانی بهصورت رایگان در دسترس همه خودروسازان قرار داده است. علاوهبر ایمنی، این شرکت در پایداری زیستمحیطی نیز پیشگام بوده است و خودروهای خود بهگونهای طراحی میکند که کمترین میزان آلودگی را داشته باشند.

در سالهای اخیر، ولوو سرمایهگذاری قابلتوجهی در فناوریهای رانندگی الکترونیکی و خودران انجام داده و خود رابهعنوان یک رهبر جدی در این زمینه معرفی کرده است. تاکید این شرکت به پایداری در فرآیندهای تولید، طراحی وسایل نقلیه و ابتکارات بلندمدت زیستمحیطی مشهود است. تاریخچه شرکت ولوو با تعهد به ایجاد خودروهایی برجسته میشود که نهتنها ایمن و خلاقانه هستند، بلکه از نظر زیستمحیطی نیز کمترین آلودگی را ایجاد میکنند.

برخی از نقاط عطف کلیدی در تاریخ ولوو عبارتاند از:

۱۹۲۷: اولین خودروی ولوو، یعنی ÖVتولید شد.
 
۱۹۳۵: Volvo AB در بورس اوراق بهادار سوئد معرفی شد.
 
۱۹۴۴: PV 444 معرفی شد و ولوو را به یک شرکت بینالمللی خودرو تبدیل کرد.
 
۱۹۵۳: ولوو اولین کارخانه مونتاژ خود را در خارج از سوئد در هالیفاکس، نوا اسکوشیا کانادا افتتاح کرد.
 
۱۹۶۹: ولوو اکثریت سهام Svenska Flygmotor را که بعدا Volvo Aero نام گرفت، خریداری کرد.
 
۱۹۸۶: Volvo Cars بهعنوان یک شرکت جداگانه در گروه Volvo منحل شد.
 
۲۰۰۲: Volvo Cars به گروه هلدینگ جیلی فروخته شد.
 
۲۰۱۰: Volvo Cars بهطور عمومی در بورس اوراق بهادار نزدک استکهلم فهرست شد.
 

شرکت فرجام ژنراتور با تعمیر انواع دیزل ژنراتور ولوو(Volvo) در خدمت مشتریان می باشد.

 
شرکت ولوو

محصولات شرکت ولوو

پساز آشنایی با تاریخچه شرکت ولوو، بهتر است با محصولات این شرکت نیز آشنا شوید. ولوو طیف گستردهای ازمحصولات و خدمات را در صنایع و بخشهای مختلف ارائه میدهد. برخی از محصولات ولوو عبارتاند از:

کامیون: ولوو کامیونهای باکیفیتی را تحت برندهای Volvo، Renault و Mack تولید میکند که به نیازهای مشتریان مختلف مانند حملونقل محلی و منطقهای، حملونقل ترانزیت، حملونقل شهری و کاربردهای ویژه پاسخ میدهند. کامیونهای ولوو بهگونهای طراحی شدهاند که کارآمد، ایمن، راحت و سازگار با محیط زیست باشند.
 
اتوبوس: ولوو راهکارهایی پایداری را برای حملونقل عمومی و گردشگری از طریق برندهای اتوبوسهایVolvo، Prevost و Nova Bus ارائه میکند. اتوبوسهای ولوو مجهز به فناوریهای پیشرفتهای مانند اتوماسیون، سیستمهای الکترونیکی وهستند که تجربه مسافران را ارتقاء میدهند و موجب کاهش آلودگیهای زیستمحیطی میشوند.
 
تجهیزات ساختوساز و معدن: این شرکت، تجهیزات ساختوساز و معدن بادوام و قابل اعتمادی را تحت برندهای Volvo، Rokbak و SDLG تولید میکند. این تجهیزات میتوانند وظایف سخت و دشواری مانندحفاری، بارگیری، حملونقل و تخریب را انجام دهند.
 
راهحلهای نیروی دریایی و صنعتی: ولوو راهحلهای توان را برای کاربردهای دریایی و صنعتی ازطریق برند ولوو پنتا ارائه میدهد. ولوو پنتا موتورها، سیستمها و خدماتی را تولید میکند که برای عملکرد، بهرهوری سوخت، کاهش آلایندهها و قابلیت سرویسدهی بهینه شدهاند.
 
راهحلهای انرژی: ولوو متعهد به کاهش آلودگیهای زیستمحیطی خود و حمایت انرژی سبز است. راهحلهای انرژی ولوو، راهکارهایی برای زیرساخت شارژ برقی، مدیریت چرخه عمر باتری و یکپارچهسازیانرژیهای تجدیدپذیر است.
 
صنعت دفاعی: این شرکت راهحلهای لجستیکی را برای اهداف دفاعی و امنیتی از طریق برند Arquusخود ارائه میدهد. Arquus طیف وسیعی از وسایل نقلیه، سیستمها و خدماتی را تولید میکند که بانیازهای خاص عملیات امنیتی نظامی و غیرنظامی سازگار هستند.
 
خدمات مالی: ولوو از مشتریان خود با راهکارهای مالی منعطف و متناسب با نیازهای در حال تغییر آنها پشتیبانی میکند. خدمات مالی ولوو شامل خدماتی مانند لیزینگ، بیمه و اجاره محصولات گروه ولوو میشود.
 
 
محصولات شرکت ولوو

معروفترین موتورهای ولوو

ولوو موتورهای مختلفی را تاکنون طراحی و تولید کرده است که در این قسمت با معروفترین آنها آشنا خواهید شد:

B18 و B20: این دو محصول، موتورهای ۴ سیلندری بودند که از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بر روی بسیاری ازمدلهای ولوو نصب شدند. از مهمترین ویژگیهای آنها میتوان به کارآمدی، دوام و نگهداری آسان آنهااشاره کرد.
 
B230: این موتور ارتقا یافته موتور B20 است که انژکتور و توربوشارژ در آن پیادهسازی شد. موتور B230 در سریهای ولوو 240، 740 و 940 به کار گرفته شد.
 
D5: این موتور یک موتور دیزلی ۵ سیلندر است که در سال ۲۰۰۱ معرفی شد. عملکرد بالا، آلایندگی کم ومصرف سوخت مناسب، از ویژگیهای اصلی موتور D5 است. این موتور در مدلهای مختلف ولوو مانندS60، V70 و XC90 نصب شد.
 
T6: این موتور یک موتور بنزینی ۶ سیلندر است که توربوشارژ دوقلو و تزریق مستقیم دارد. موتور T6 درسال ۲۰۰۷ معرفی شد و قدرت و گشتاور قابلتوجهی را ارائه داد. از این موتور در ولوو S80، XC60 وXC70 استفاده شد.
 

سخن پایانی

در این مقاله با تاریخچه شرکت ولوو و محصولات آن آشنا شدید. تاریخ غنی و تعهد تزلزلناپذیر ولوو به ایمنی، نوآوری و پایداری، موقعیت آن را بهعنوان یک شرکت پیشگام در صنعت خودرو مستحکم کرده است. از معرفی کمربند ایمنی سهنقطهای گرفته تا تعیین اهداف جاهطلبانه زیستمحیطی و سرمایهگذاری در فناوریهای رانندگی الکترونیکی و خودران، ولوو را همچنان در قله شرکتهای پیشرفته نگه میدارد. این شرکت با میراثی که بر پایه ایمنی، کیفیت و ابتکارات آیندهنگر ساخته شده است، همچنان به طراحی و تولید وسایل نقلیهای ادامه میدهد کهنهتنها رفاه رانندگان و مسافران را در اولویت قرار میدهند، بلکه به جهانی پایدارتر و سالمتر کمک میکنند.

گروه مهندسی فرجام ژنراتور، یک مجموعه فنی و مهندسی برای تامین، خرید، فروش و اجاره انواع دیزل ژنراتور با برترین و با کیفیت ترین برندهای دیزل ژنراتور  شناخته شده موجود در کشور برای استفاده های متنوع محسوب می گردد.

مقالات بیشتر

تماس بگیرید