آشنایی با قطعات دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها برای تامین توان قابلاعتماد در صنایع مختلف، حیاتی هستند. این ماشینهای قوی از قطعاتپیچیده متعددی تشکیل شدهاند که باهم کار میکنند تا عملکرد مطلوب را ارائه دهند. آشنایی با اجزای مختلف یک دیزل ژنراتور برای تعمیر و نگهداری، عیبیابی و بهحداکثررساندن طول عمر آن بسیار مهم است. از موتور و سیستم سوخت گرفته تا آلترناتور و پنلکنترل، هر قسمت نقش حیاتی در تولید برق و تامین انرژی سیستمهای مختلف دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با قطعات دیزل ژنراتور و کارکرد آنها آشنا کنیم. اگر علاقهمند به این موضوعهستید، تا انتها همراه ما باشید.

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور چیست؟

دیزل ژنراتور نوعی ژنراتور است که با استفاده از موتور دیزل، سوخت دیزلی را به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. این نوع ژنراتور معمولا بهعنوان منبع تغذیه پشتیبان یا منبع اصلی برق در مناطقی که برق شبکه غیرقابل اعتماد است یا در دسترس نیست، استفاده میشود. دیزل ژنراتورها بهدلیل دوام، کارایی و توانایی تامین برق مداوم برای دورههای طولانی، معروف هستند. آنها بهطور گسترده در صنایع مختلف، از جمله سایتهای ساختمانی، بیمارستانها، مراکز داده، مخابرات و مجتمعهای مسکونی استفاده میشوند. دیزل ژنراتورها استحکام، بهرهوری سوخت و توانایی تحمل بارهای سنگین قابلقبولی دارند و برای همین به گزینهای مطمئن برایتامین انرژی سیستمها و تجهیزات حیاتی تبدیل شدهاند.

دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور

معرفی قطعات دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور شامل چندین جزء اصلی است که باهم کار میکنند تا برق را برای کاربردهای مختلف تولید کنند. اصلیترین قطعات دیزل ژنراتور عبارتند از:

موتور دیزل

موتور اصلیترین قسمت ژنراتور است که در آن احتراق سوخت دیزل صورت میگیرد. موتور، نیروی مکانیکی موردنیاز برای چرخاندن آلترناتور فراهم میکند. اندازه موتور، تعیینکننده سرعت و طراحی، توان خروجی و راندمان ژنراتور است.

آلترناتور

قسمتی است که نیروی مکانیکی موتور را به نیروی الکتریکی تبدیل میکند. آلترناتور از یک روتور و یک استاتورتشکیل شده است که میدان مغناطیسی ایجاد و جریان الکتریکی را در سیمپیچها القا میکند. این قطعه بسته به نیاز بار ممکن است جریان متناوب تکفاز یا سهفاز تولید کند.

قاب پایه

سازهای است که از موتور و آلترناتور پشتیبانی و آنها را بههم متصل میکند. همچنین بهعنوان مخزن سوخت برای ذخیره سوخت دیزل طراحی شده است. قاب پایه ممکن است دارای پایههای ضدلرزش برای کاهش نویز و لرزش ژنراتور باشد.

کنترلپنل

یکی دیگر از قطعات دیزل ژنراتور، کنترلپنل است. این قطعه رابطی است که برای کاربر امکان نظارت و کنترلژنراتور را فراهم میکند. این قسمت از دیزل ژنراتور پارامترهای مختلفی از جمله ولتاژ، فرکانس، جریان، توان، فشار روغن، دما و غیره را نمایش میدهد و شامل ویژگیهای حفاظتی مانند قطعکننده مدار، فیوز، رله وبرایجلوگیری از آسیب به ژنراتور یا بار است. برخی از آنها ممکن است دارای یک کلید انتقال خودکار (ATS) باشندکه در صورت قطع برق، بار را از شبکه اصلی به ژنراتور سوئیچ میکند.

رادیاتور

این قطعه باعث خنکشدن موتور و مانع از گرمشدن بیشازحد آن میشود. رادیاتور، آب یا مایع خنککننده را ازطریق لولهها و پرههای خود به گردش در میآورد تا گرما را از موتور جذب و آن را در هوا آزاد کند. رادیاتور ممکناست دارای یک فن برای افزایش جریان هوا و راندمان خنککننده باشد.

سیستم روغنکاری

این سیستم وظیفه دارد که قسمتهای متحرک موتور دیزل و آلترناتور را برای کاهش اصطکاک و سایش، روغنکاریکند. سیستم روغنکاری شامل یک پمپ روغن، یک فیلتر روغن، یک خنککننده روغن و سایر قطعاتی است که برایاطمینان از فشار و کیفیت مناسب روغن به کار گرفته شدهاند.

سیستم اگزوز

این سیستم گازهای خروجی از موتور دیزل را حذف میکند و صدا و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش میدهد. سیستم اگزوز شامل یک صدا خفهکن، یک مبدل کاتالیزوری، یک فیلتر ذرات و قسمتهایی است که برای جلوگیری ازخوردگی، انسداد و آلودگی استفاده شدهاند.

باتری

این قطعه نیروی الکتریکی را برای راهاندازی موتور دیزل و بهکار انداختن کنترلپنل تامین میکند.

دیزل ژنراتور

نگهداری از قطعات دیزل ژنراتور

برای اینکه دیزل ژنراتور حداکثر کارایی را داشته باشد، لازم است که از قطعات آن بهخوبی نگهداری کنید. در این بخش برخی نکات مهمی را در مورد نگهداری از قطعات و تعمیر دیزل ژنراتور به شما ارائه میکنیم.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن: یکی از مهمترین اقداماتی که برای نگهداری از ژنراتور دیزلی بایدانجام دهید، تعویض روغن و فیلتر آن است. این کار معمولا باید پس از هر ۵۰۰ ساعت کارکرد یا ۶ ماهیکبار انجام شود.
 
فیلتر هوا را بررسی و تمیز کنید: فیلتر هوای ژنراتور را هر ۵۰ ساعت یکبار بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. فیلتر مسدودشده باعث کاهش قدرت و کارایی دستگاه میشود.
 
سطح و وضعیت مایع خنککننده را بررسی کنید: بهطور منظم چک کنید که سطح مایع خنککننده کم نشده باشد. اگر کم شده بود، آن را شاررژ کنید. همچنین طبق دستورالعمل سازنده یا هر ۲ سال آن راتعویض کنید.
 
فیلتر سوخت را تمیز کنید: کثیفبودن فیلتر سوخت باعث ایجاد مشکل در کارکرد ژنراتور میشود. برای همین آن را پس از هر ۵۰۰ ساعت کارکرد دستگاه یا بهصورت سالیانه تعویض کنید.
 
پرههای رادیاتور را بازرسی کنید: در فواصل زمانی معین، پرههای رادیاتور دیزل ژنراتور را بازرسی و در صورت مشاهده تجمع کثیفی، آن را تمیز کنید. با اینکار، تبادل گرمایی بهصورت بهینه انجام میشود.
 
تسمهها و شیلنگها را بررسی کنید: برای جلوگیری از نشتی، تسمهها و شیلنگهای ژنراتور را بررسی و در صورتیکه ترکخوردگی و فرسودگی مشاهده کردید، آنها را تعویض کنید.
 
از سطح الکترولیت باتری مطمئن شوید: سطح الکترولیت باتری دستگاه را چک کنید. اگر کاهش پیداکرده است به آن مایع الکترولیت اضافه کنید.  
 
سیمکشی و اتصالات را بررسی کنید: بهدنبال خوردگی، ترک یا اتصالات شل باشید. اگر با چنینمواردی برخورد کردید، در اولین فرصت آن قسمتها را تعویض کنید.
 
تست خروجی ژنراتور: ولتاژ، فرکانس و عملکرد بدون بار را ماهانه بررسی کنید تا مطمئن باشید که ژنراتور با حداکثر کارایی کار میکند.

پیروی از این دستورالعملهای نگهداری در بهحداکثررساندن طول عمر دیزل ژنراتور موثر است و به شما اطمینانمیدهد که دستگاه برای استفاده در زمان قطع برق کارایی لازم را دارد.

سخن پایانی

دیزل ژنراتورها بهطور گسترده در بخشهای مختلف صنعتی، تجاری، مسکونی و اضطراری استفاده میشوند. آنهامنبع تغذیه قابلاعتماد و کارآمدی را در شرایطی که برق شبکه در دسترس یا کافی نیست، فراهم میکنند. قطعات دیزل ژنراتور شامل موتور، آلترناتور، سیستم سوخت، سیستم خنککننده، سیستم اگزوز، پنلکنترل و باتری هستند. این قطعات نیاز به بازرسی منظم، تمیزکردن، روغنکاری و تعویض دارند تا از عملکرد بهینه و طول عمر دیزل ژنراتوراطمینان حاصل کنید. با انتخاب قطعات مرغوب از تامینکنندگان معتبر، میتوانید برای مدت طولانی از مزایای آنبهرهمند شوید.

گروه مهندسی فرجام ژنراتور یکی از بزرگترین شرکتهای تعمیر دیزل ژنراتور است که با داشتن کادری مجرب و حرفه ای در زمینه تعمیرات تخصصی با تجهیزات حرفه ای سعی بر این دارد که بهترین خدمات را به مشتریان عزیز ارائه دهد.

برای اجاره دیزل ژنراتور کلیک کنید

 

تماس بگیرید