تابلو برق دیزل ژنراتور چیست و چه کاربردی دارد؟

این تابلو برق، یک رابط کاربری است که به شما امکان میدهد تا ژنراتور دیزلی  خود را بهراحتی کنترل، نظارت وعیبیابی کنید. تابلو برق دیزل ژنراتور پارامترهای مختلفی مانند جریان، ولتاژ، فرکانس، زمان کارکرد، فشار روغن ودمای آب را نمایش میدهد. همچنین دارای سوئیچها و دکمههایی است که میتوانید با استفاده از آنها ژنراتور رابر اساس نیاز خود راهاندازی، متوقف و پیکربندی کنید. این پنل کنترلی معمولا روی خود ژنراتور نصب میشود، امابرای ژنراتورهای تجاری بزرگ، ممکن است بهصورت مجزا باشد. وجود این تابلو برق برای اطمینان از عملکرد روانو مطمئن ژنراتور دیزلی ضروری است.

تابلو برق دیزل ژنراتور
تابلو برق دیزل ژنراتور

اجزای تابلو برق دیزل ژنراتور

این تابلو برق از اجزای مختلفی تشکیل شده است که برای نظارت، کنترل و محافظت از ژنراتور با هم کار میکنند. اجزای تابلو برق دیزل ژنراتور عبارتند از:

سیستم منطق کنترل: سیستم منطق کنترل (control logic system) که اغلب با استفاده ازکنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی (PLC) یا میکروکنترلرها اجرا میشود، سیگنالهای ورودی راپردازش و اقدامات مناسب را بر اساس تنظیمات از پیش تعریفشده و الزامات عملیاتی تعیین میکند.
 
سنسورها: از سنسورها برای اندازهگیری پارامترهای حیاتی مانند ولتاژ، فرکانس، فشار روغن، دمای مایع خنککننده، سطح سوخت و سایر دادههای مربوطه استفاده میشود. این سنسورها سیگنالهای ورودی رابرای اهداف نظارت و کنترل به تابلو برق ارسال میکنند.
ابزار دقیق: دستگاههای ابزار دقیق، مانند گیج و متر، مقادیر اندازهگیریشده پارامترهای مختلف را نمایش میدهند و به اپراتورها کمک میکنند تا بر عملکرد ژنراتور بهصورت بلادرنگ نظارت داشته باشند.
 
سوئیچها و دکمهها: این تابلوهای برق دارای سوئیچها و دکمههایی هستند که اپراتورها را قادر میسازدتا عملکرد ژنراتور را کنترل کنند. این کلیدها و دکمهها ممکن است شامل گزینههایی برای عملکرد دستی یاخودکار و همچنین کنترلرهایی برای تنظیم ولتاژ، فرکانس و سایر تنظیمات باشند.
 
نمایشگرها: بسیاری از پنلهای کنترل ژنراتورها دارای نمایشگرهایی مانند صفحه نمایش LCD یانشانگرهای LED هستند تا بازخورد بصری در مورد وضعیت ژنراتور، آلارمها و سایر اطلاعات مرتبط ارائه دهند. این نمایشگرها به اپراتورها این امکان را میدهند که بهراحتی عملکرد ژنراتور را کنترل کنند و به هرمشکلی پاسخ دهند.
 
هشدارها و نشانگرها: آلارمها و نشانگرها مانند آلارمهای صوتی، چراغهای چشمکزن یا پیامهایهشدار بر روی نمایشگر برای هشدار دادن به اپراتورها در مورد هرگونه خطا، شرایط غیرعادی، یا الزاماتنگهداری استفاده میشوند. این آلارمها و نشانگرها تضمین میکنند که اپراتورها میتوانند بهسرعت هرمشکلی را که ممکن است ایجاد شود، شناسایی و برطرف کنند.
 
سیستمهای حفاظتی: پنلهای کنترل ژنراتور دارای سیستمهای حفاظتی برای محافظت از آن در برابرآسیب یا شرایط ناایمن هستند. این سیستمها ممکن است شامل ویژگیهایی مانند حفاظت در برابر جریان اضافه، حفاظت از اضافه ولتاژ، حفاظت در برابر فرکانس پایین، حفاظت از فشار روغن پایین، حفاظت دردمای بالا و سایر اقدامات ایمنی باشند.
 
رابطهای ارتباطی: برخی از تابلو برقهای دیزل ژنراتور دارای رابطهای ارتباطی مانند اترنت، مدباس یاRS485 هستند تا نظارت و کنترل از راه دور را فعال کنند. این رابطها به اپراتورها اجازه میدهند تا به دادههای تابلو و عملکردهای کنترلی از یک مکان متمرکز دسترسی داشته باشند یا ژنراتور را باسیستمهای دیگر ادغام کنند.
 
مدیریت انرژی: تابلو برقهای پیشرفته ممکن است شامل ویژگیهای مدیریت انرژی، مانند کاهش بار یاقابلیت اشتراک بار باشد. این ویژگیها، امکان توزیع کارآمد نیرو و هماهنگی با سایر منابع برق یاسیستمهای پشتیب

تابلو برق دیزل ژنراتور چگونه کار میکند؟

این تابلو برق با ادغام اجزا و سیستمهای مختلف برای نظارت، کنترل و محافظت از دیزل ژنراتور کار میکنند. دراین بخش یک توضیح ساده در مورد نحوه عملکرد آن ارائه میکنیم.

تابلو برق دیزل ژنراتور، ورودی را از سنسورها و دستگاههای ابزار دقیق دریافت میکند که وظیفه کنترل پارامترهای حیاتی مانند ولتاژ، فرکانس، فشار روغن، دمای مایع خنک کننده و سطح سوخت را برعهده دارند. این سنسورهابهطور مداوم این پارامترها را اندازهگیری و سیگنالهایی را به کنترل پنل ارسال میکنند.

از طرف دیگر این پنل شامل یک سیستم منطق کنترل است که سیگنالهای ورودی سنسورها را پردازش و اقدامات مناسب را بر اساس تنظیمات از پیش تعریفشده و الزامات عملیاتی تعیین میکند. سیستم منطق کنترل معمولا بااستفاده از کنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی (PLC) یا میکروکنترلرها اجرا میشود.

بر اساس سیگنالهای ورودی و منطق کنترل، این تابلو برق میتواند عملکردهای مختلف کنترلی را انجام دهد. این عملکردها شامل راهاندازی و توقف ژنراتور، تنظیم ولتاژ و فرکانس خروجی، همگامسازی ژنراتورهای متعدد و انتقال بار بین ژنراتور و منبع تغذیه اصلی است.

تابلو برق دیزل ژنراتور بهطور مداوم بر شرایط عملکرد ژنراتور نظارت میکند و آنها را با محدودیتهای از قبل تنظیمشده مقایسه میکند. اگر هریک از پارامترها از حد تعیینشده فراتر رود یا اگر خطا تشخیص داده شود، اینپنل کنترلی، اقدامات حفاظتی را فعال میکند. این اقدامات ممکن است شامل خاموشکردن ژنراتور، فعالکردنآلارمها و نشانگرها و جداسازی ژنراتور از سیستم الکتریکی برای جلوگیری از آسیب یا شرایط ناایمن باشد.

صفحه کنترل تابلو، دارای آلارمهای بصری و شنیداری و همچنین نشانگرهایی است تا اپراتورها را از هرگونه نقص یا شرایط غیرعادی آگاه کند. این آلارمها و نشانگرها بازخورد بلادرنگ در مورد وضعیت ژنراتور ارائه میدهند و بهاپراتورها کمک میکنند تا اقدامات مناسب را انجام دهند.

در نهایت بسیاری از این تابلو برقها دارای قابلیت ثبت اطلاعات هستند که دادههای عملیاتی مانند ولتاژ، فرکانس وساعات کار را ثبت و ذخیره میکنند. این دادهها را میتوان برای برنامهریزی تعمیر و نگهداری، تجزیهوتحلیل عملکردو عیبیابی استفاده کرد. همچنین پنلهای کنترل پیشرفته ممکن است قابلیتهای نظارت و کنترل از راه دور داشتهباشند. این ویژگی به اپراتورها امکان میدهد تا با استفاده از رایانه یا دستگاه تلفن همراه از یک مکان متمرکز بهژنراتور دسترسی داشته باشند و آن را مدیریت کنند. نظارت از راه دور، بهروزرسانیهای بیدرنگ وضعیت، اعلانهای هشدار و امکان تنظیم تنظیمات یا شروع اقدامات از راه دور را امکانپذیر میکند.

 

سخن پایانی

در این مقاله تابلو برق دیزل ژنراتور را به شما معرفی کردیم و اجزای آن را برشمردیم. از طریق این پنل میتوانیدژنراتور را راهاندازی کنید، آن را متوقف کنید و بر عملکرد آن نظارت داشته باشید. این تابلو برق با سیستم منطقکنترل خود، سیگنالهای ورودی سنسورها را پردازش و فرمانهای مناسب را بر اساس تنظیمات از پیش تعریفشدهو الزامات عملیاتی صادر میکند. پنل کنترل دیزل ژنراتور یک جزء ضروری است که موجب عملکرد ایمن، کارآمد وقابلاعتماد مجموعه دیزل ژنراتور میشود

گروه مهندسی فرجام ژنراتور، یک مجموعه فنی و مهندسی برای تامین، خرید، فروش و اجاره انواع دیزل ژنراتور با برترین و با کیفیت ترین برندهای شناخته شده موجود در کشور برای استفاده های متنوع محسوب می گردد.
فرجام ژنراتور، از یک پیشینه فعالیتی بیش از 40 سال برخوردار می باشد به طوریکه در طول مدت فعالیت های گذشته خود، توانسته است نام و عنوان طیف گسترده و مناسبی از شرکت های بزرگ صاحب برند داخلی و خارجی را بعنوان شرکای مطمئن تجاری در لیست مراودات بازرگانی خود داشته باشد؛ لازم بذکر است که معتبرترین و برگزیده‌ترین شرکت های مورد اشاره از منظر اقتصاد مهندسی، در وندور لیست روابط تجاری به روز شده شرکت برای مبادرت به هر گونه مبادلات بموقع روزانه و آتی همواره مندرج می باشند.

 

مقالات بیشتر

تماس بگیرید