قیمت دیزل ژنراتور (۱۵۰ کاوا) Volvo TAD532 به همراه ژنراتور لوری‌سومر فرانسه