قیمت دیزل‌ژنراتور (۱۲۵۰ کاوا ) cummins KTA50 به همراه ژنراتور اسمفورد