آشنایی با نحوه کار دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتورها نقش مهمی در تامین برق پشتیبان در کاربردهای مختلف از تاسیسات صنعتی گرفته تا مجتمعهای مسکونی دارند. آنها بهدلیل دوام، کارایی و هزینههای نگهداری کم شناخته میشوند و یک گزینه محبوب برای تامین برق قابل اعتماد به شمار میآیند. برای همین درک نحوه عملکرد این ژنراتورها برای اطمینان از استفاده و نگهداری مناسب و تعمیر انواع دیزل ژنراتور آنها ضروری است. در این مقاله، قصد داریم شما را با نحوه کار دیزل ژنراتور آشنا کنیم و اجزا و مزایای آن را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه با ما همراه باشید.

دیزل ژنراتور

اجزای دیزل ژنراتور

قبلاز اینکه در مورد نحوه کار دیزل ژنراتور صحبت کنیم، بهتر است با اجزای آن آشنا شوید. اصلیترین اجزای این دستگاه عبارتاند از:

موتور دیزل:

این موتور قلب دیزل ژنراتور است و وظیفه تبدیل سوخت دیزل به انرژی مکانیکی را برعهده دارد. موتور دیزل از احتراق تراکمی استفاده میکند تا میللنگ را به حرکت در آورد و در نهایت الکتریسیته تولید کند.

دینام:

دینام به موتور دیزل متصل است و انرژی مکانیکی تولیدشده توسط موتور را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند.

سیستم سوخترسانی:

این سیستم شامل مخزن، پمپ، فیلتر و انژکتورهایی است که سوخت دیزل را به موتور میرسانند.

سیستم خنککننده:

این سیستم به تنظیم دمای موتور و جلوگیری از گرمای بیشازحد آن کمک میکند. سیستم خنککننده از رادیاتور، فن، پمپ آب و لولههای خنککننده تشکیل شده است.

سیستم اگزوز:

سیستم اگزوز، گازهای اضافی تولیدشده توسط موتور را مدیریت میکند. این سیستم شامل منیفولد، توربوشارژر، اینترکولر و صدا خفهکن است.

گاورنر:

گاورنر، وسیلهای که سرعت موتور را تنظیم میکند و RPM (دور در دقیقه) را براساس تقاضای بار ثابت نگهمیدارد.

کنترل پنل:

کنترل پنل، کنترلهای الکتریکی و ابزار دقیق ژنراتور را در خود جای میدهد. این قسمت معمولاً دارای سنجههایی برای نظارت بر ولتاژ، فرکانس و بار و همچنین کلیدها و دکمههایی برای راهاندازی و خاموشکردن موتور، تنظیم سرعت گاورنر و آزمایش عملکردهای مختلف است. برخی از ژنراتورهای مدرن ممکن است دارای نمایشگر دیجیتال یا قابلیت کنترل از راه دور نیز باشند.

دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور

نحوه کار دیزل ژنراتور چگونه است؟ 

اگر میخواهید با نحوه کار دیزل ژنراتور آشنا شوید، در این قسمت توضیح سادهای از نحوه عملکرد آن ارائه میکنیم.

مکش هوا: موتور دیزلی هوا را از طریق یک سوپاپ ورودی مکش میکند.
 
فشردهسازی: سپس هوا توسط پیستون در سیلندر فشرده میشود و نسبت تراکم بالایی ایجاد میکند.
 
تزریق سوخت: سوخت دیزل از طریق یک انژکتور سوخت به داخل سیلندر تزریق میشود.
 
احتراق: مخلوط سوخت در اثر حرارت ایجادشده در هنگام فشردهسازی، مشتعل و باعث انبساط سریع گازها میشود.
 
پاور استروک (Power Stroke): گازهای در حال انبساط، پیستون را بهسمت پایین فشار میدهند ومیللنگ را که به دینام متصل است، میچرخانند.
 
تولید برق: دینام از انرژی مکانیکی میللنگ برای تولید انرژی الکتریکی استفاده میکند.
 
خروجی: انرژی الکتریکی به ترمینالهای خروجی ژنراتور ارسال میشود، جایی که میتواند از آن قسمت برای بارهای الکتریکی مانند چراغها، رایانهها، لوازم خانگی و سایر تجهیزات الکتریکی توزیع شود.
 
خنککردن: سیستم خنککننده مایع خنککننده را در موتور، رادیاتور و خنککننده روغن به گردش در میآورد تا گرما را جذب و دفع کند.
 
گاورننس (Governance): هنگامی که بار افزایش مییابد، گاورنر دریچه گاز را باز میکند تا پاشش سوخت افزایش یابد و RPM موردنظر حفظ شود.
 
مانیتورینگ: پانل کنترل، بر پارامترهای ژنراتور از جمله ولتاژ، فرکانس و بار را برای اطمینان از عملکردایمن و کارآمد دستگاه نظارت میکند.

بنابراین نحوه کار دیزل ژنراتور با استفاده از یک موتور دیزل برای چرخاندن دینام شروع میشود که انرژی الکتریکی تولید می‌‌کند. تراکم موتور و تزریق سوخت باعث ایجاد یک حرکت مکانیکی میشود که میللنگ رامیچرخاند و دینام این انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. سپس خروجی ژنراتور به بارهای الکتریکی نیرو میدهد. در نهایت سیستم خنککننده و گاورنر برای حفظ شرایط عملیاتی پایدار ژنراتور وارد عملمیشوند.

برای خرید انواع دیزل ژنراتور کلیک کنید.

دیزل ژنراتور

مزایای دیزل ژنراتور

پساز اینکه با نحوه کار دیزل ژنراتور آشنا شدید، بهتر است از مزایایی آن نیز اطلاع داشته باشید. استفاده از این نوع ژنراتور چندین مزیت کلیدی دارد که عبارتاند از:

چگالی انرژی بالا: سوخت دیزل در مقایسه با سایر سوختها مانند بنزین حاوی انرژی بیشتری در هر لیتراست؛ به این معنی که دیزل ژنراتورها میتوانند با مصرف سوخت کمتر، برق بیشتری تولید کنند.
 
قابلیت اطمینان: موتورهای دیزلی بهدلیل دوام بالای خود معروف هستند و میتوانند در شرایط سخت برایدورههای طولانی کار کنند. برای همین برای کاربردهای حیاتی برق پشتیبان ایدهآل هستند.
 
راندمان: این نوع ژنراتور بهدلیل تواناییاش در عملکرد موثر در سطوح توان پایین بدون مصرف بیشازحدسوخت، بهویژه در شرایط بار متغیر، مصرف سوخت بهینهتری دارد.
 
طول عمر: دیزل ژنراتورها معمولاً طول عمر عملیاتی بیشتری دارند که با نگهداری مناسب میتوان آن راافزایش داد.
 
تعمیر و نگهداری آسان: تعمیر و نگهداری ژنراتورهای دیزلی بهدلیل سادگی طراحی آنها ودردسترسبودن گسترده قطعات و خدماتشان، ساده است.
 
راهاندازی سریع و پایدار: ژنراتورهای دیزلی میتوانند بهسرعت شروع به کار کنند و به بار کامل برسند که برای برق پشتیبان حیاتی است. توان تولیدشده آن نیز با نوسانات ولتاژ پایین، پایدار و قابل اعتماد است.
 
ظرفیت بار: این نوع ژنراتور میتواند بارهای توان بزرگ و تغییرات بار ناگهانی را بهطور موثر مدیریت کنندکه برای تقاضاهای برق متغیر بسیار مهم است.
 
مناسب برای نیازهای توان بالا: دیزل ژنراتور برای تولید برق در مقیاس بزرگتر، مانند کاربردهای صنعتی یا تجاری، مناسبتر است.
 
مقرونبهصرفهبودن: اگرچه هزینههای سوخت دیزل ممکن است بیشتر از برخی جایگزینها باشد؛ اماکارایی کلی و صرفهجویی آن در عملیات طولانیمدت باعث میشود که دیزل ژنراتورها برای بسیاری ازمصارف مقرونبهصرفه باشند.
 
عملیات مستقل: آنها میتوانند مستقل از شبکه برق کار کنند، بههمیندلیل برای مکانهای دورافتاده که درآن شبکه برق در دسترس نیست یا غیرقابل اعتماد است، مناسب است.
 
ایمنی: سوخت دیزل نسبت به بنزین، قابلیت اشتعال کمتری دارد و برای همین در مقایسه با ژنراتورهایی کهبا سایر منابع سوخت کار میکنند، خطر آتشسوزی یا انفجار پایینی دارد.
 
تطبیقپذیری: ژنراتورهای دیزلی در اندازهها و ظرفیتهای مختلف توان موجود هستند و میتوان از آنهادر طیف وسیعی از کاربردها از خانههای کوچک تا تاسیسات صنعتی بزرگ استفاده کرد.

 

سخن پایانی

یک دیزل ژنراتور با تبدیل انرژی شیمیایی ذخیرهشده در سوخت دیزل به انرژی مکانیکی از طریق فرآیند احتراق کارمیکند. سپس این انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود و یک منبع قابل اعتماد از توان برای کاربردهای مختلف را فراهم میآورد. اصل نحوه کار دیزل ژنراتور براساس قانون القای الکترومغناطیسی است که در آن جریان الکتریکی توسط حرکت نسبی یک آهنربا و یک رسانا القا میشود. دیزل ژنراتورها برای تامین برق پشتیبان درمواقعی مانند قطعی شبکه یا در مکانهای دور بسیار استفاده میشوند و بهدلیل کارایی و دوام بالا بهطور گستردهدر صنایع مختلف کاربرد دارند.

گروه مهندسی فرجام ژنراتور، یک مجموعه فنی و مهندسی برای تامین، خرید، فروش و اجاره انواع دیزل ژنراتور با برترین و با کیفیت ترین برندهای شناخته شده موجود در کشور برای استفاده های متنوع محسوب می گردد.

مقالات بیشتر

تماس بگیرید